Statut soutěže

Tento statut soutěže „HR days Praha 2018“ (dále jen „Statut“) je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla této soutěže.

I. Vyhlašovatel soutěže

1. Profesia CZ spol. s r. o se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČ: 24149055 (dále jen jako „Profesia“ nebo „Vyhlašovatel“).

II. Trvání soutěže

Od 14.11.2018 do 20.11. 2018

III. Osoby oprávněné zúčastnit se soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která nejpozději ke dni uskutečnění soutěže ve smyslu článku II. Statutu dovršila věku 16 let.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru k Vyhlašovateli a zároveň se přímo podílejí na kterékoli z následujících činností souvisejících s provozováním a organizováním soutěže: příprava, zpracování a vyhodnocení údajů pro účely soutěže a určení výherců soutěže.

3. Pokud se ukáže, že osoba používající benefity z této soutěže je osobou podle bodu 2. článku III., nebo se zjistí, že do soutěže nebyla zařazena v souladu s podmínkami účasti, nárok této osoby na výhru zaniká a výhra bude odevzdaná osobě, která byla další v pořadí.

IV. Pravidla soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba podle článku III. (dále jen „Účastník soutěže“), která splní následující podmínky účasti v soutěži:

• Osobně se zúčastnila události HR days Praha 2018.

• Vyplnila všechny odpovědi v on-line dotazníku, který jí byl zaslán.

2. Každý soutěžící se může registrovat pouze jednou.

3. Slosování cen proběhne dne 20. 11. 2018 za dozoru 2 náhodně vybraných a nezávislých pracovníků Vyhlašovatele.

4. Výherci cen budou zveřejněni na www.hrdays.cz.

5. V případě, že výherce na výzvu zaslanou na kontaktní údaje nereaguje do 5 pracovních dnů, výhra připadne ve prospěch vylosovaného náhradníka.

6. Uzávěrka soutěže pro Účastníky soutěže podle tohoto článku Statutu bude dne 20. 11. 2018 ve 12:00 hodin. Do soutěže budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří řádně a včas splnili všechny podmínky účasti v soutěži podle tohoto Statutu.

V. Výhry v soutěži

1 x – vstup na seminář – ZVLÁDÁNÍ STRESU NA PRACOVIŠTI I V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ – ZVYŠOVÁNÍ VLASTNÍ ODOLNOSTI: 3. – 4.12.2018 (Ing. Radka LOJA)

1 x – vstup na seminář- ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ: 10. – 11.12.2018 (Stanislava VÁVROVÁ)

1 x – voucher na rekvalifikační kurz – AKREDITOVANÝ PROFESIONÁLNÍ KOUČ od společnosti Koučink Centrum, s.r.o.

2 x kniha – 40 manažerských mýtů, které škodí vašemu byznysu

2 x kniha – 100 zlatých pravidel pro úspěšné vztahy s lidmi

2 x kniha – Prokoukněte své lidi

1 x kniha – Prokoukněte svého šéfa

1 x kniha – Začni vydělávat na tom, co tě baví

 

2. Obeznámení s výsledky soutěže:

3. Vyhlašovatel informuje výherce o výhře doručením zprávy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení soutěže.

4. Vyhlašovatel má právo výhru výherci neodevzdat nebo odebrat v případě, že výherce nesplnil nebo porušil některé z ustanovení tohoto Statutu.

5. Hodnotu věcné výhry oznámí Vyhlašovatel soutěže každému výherci písemně. Výhra v hod-notě nepřevyšující 7000,00 Kč je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů od daně osvobozená. Suma věcné výhry nad uvedenou hodnotu je předmětem daně z příjmů, podle § 10 odst. ch) a výherce je povinen přiznat tuto výhru ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2017.

VI. Právo Vyhlašovatele změnit Statut soutěže nebo odvolat soutěž

1. Vyhlašovatel má právo změnit Statut a/nebo odvolat soutěž z vážných objektivních důvodů, zejména v případě, pokud by mu hrozil vznik škody.

2. Na účinnou změnu Statutu soutěžní hry nebo odvolání soutěže se vyžaduje, aby Vyhlašovatel zveřejnil tento údaj o změně nebo odvolání na stránce www.profesiadays.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Statut nabývá platnosti vůči třetím osobám v den veřejného vyhlášení soutěže na stránce www.profesiadays.cz.

2. Do této doby může Vyhlašovatel jednostranně měnit a doplňovat jednotlivá ustanovení Statutu.

3. Osoby, které se zúčastní soutěže, vyjadřují souhlas se zněním tohoto Statutu.

4. V Případě rozporu ustanovení Statutu týkajících se soutěžní hry, nejasností týkajících se výkladu tohoto Statutu, Vyhlašovatel vysvětlí resp. má právo na jednostrannou opravu nejasností v Statutu.

5. Na právní vztahy upravené tímto Statutem se budou aplikovat příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména ta která jsou svým obsahem a účelem nejbližší. Na tuto soutěž se nevztahují ustanovení zákona č.  86/2016 Sb., o hazardních hrách. Výhry ze soutěže v souladu s § 2874, Zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku není možné vymáhat.

6. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže, nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotliví účastnící a Vyhlašovatel zavazují, že je budou řešit vzájemným jednáním a dohodou.

7. Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho kopii. Statut je k dispozici na stránce www.hrdays.cz.

V Praze, dne 9.11.2018

Profesia CZ, spol. s r.o.